Etnografiasta

Etnografia on erityisesti antropologien kehittämä ja käyttämä tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapa, jossa tutkija havainnoi ja kuvaa jonkin ihmisryhmän tapoja, toimintaa ja tulkintoja pyrkien ymmärtämään niitä mahdollisimman syvällisesti. (Ks. lisää esim. täältä ja täältä.)

Viime vuosikymmeninä yhä suositummaksi on tullut autoetnografia, jossa tutkija kääntyy ikään kuin sisään päin ja alkaa tarkastella ympäristön sijaan itseään, ottaa siis itsensä tutkimuskohteeksi.

Omassa tutkimuksessani minua kiinnostavat suhteet, joissa ihmiset elävät ja myös ne suhdeverkostot, joita syntyy tutkimukseen osallistuvien välillä. Koska olen kiinnostunut muuttajista ja heidän kokemuksistaan, minua kiinnostaa myös se, mitä tapahtuu, kun koko perheeni (kreikan sana oikos = kotitalous) muuttaa kanssani: miten perheenjäsenet kokevat muuttamisen ja miten paikanvaihdokset vaikuttavat meidän välisiimme suhteisiin ja laajemminkin näkemyksiimme ja kokemuksiimme.

Kyse ei ole vain minusta ja minun perheestäni ja meidän kokemuksistamme ulkomailla, sillä pääpaino on muuttajien arkisen elämän havainnoinnissa ja heidän kertomissaan kokemuksissa. Kohdistamalla tutkijan katseeni omaan perheeseeni ja ottamalla perheenjäsenet tutkimukseni ”informanteiksi” pyrin tuomaan esille elämän, muuttamisen ja myös tutkimuksen suhteisuutta ja sitä kautta haastamaan yksilöllistä havainnoijaa korostavaa etnografiaa.